Accreditatie toetsgroepen

Deskundigheidsbevordering vindt ook plaats in toetsgroepen. Toetsgroepen kunnen bestaan uit huisartsen uit een bepaalde regio, maar toetsgroepen kunnen ook gevormd worden door bekende huisartsen uit een andere regio. Er zijn verschillende vormen van toetsgroepen, zoals Farmacotherapeutisch overleg (FTO), Diagnostisch toetsingsoverleg (DTO) of Balintgroepen (intervisie).

Intercollegiale toetsing huisartsen 

Vanaf 1 januari 2009 is door het College voor Huisartsgeneeskunde, Verpleeghuisgeneeskunde en medische zorg voor verstandelijk gehandicapten (CHVG) vastgesteld dat intercollegiale toetsing voor huisartsen een verplicht onderdeel moet zijn van de nascholingsactiviteiten. Dit houdt in dat per 5 jaar, 10 uur intercollegiale toetsing verplicht is gesteld. Zie onder beoordelingscriteria  de voorwaarden. Deze verplichting geldt niet voor AVG (arts verstandelijk gehandicapten). Het volledige document met alle regelgeving van het College voor Accreditatie Cluster 1, inclusief de definities van en regelgeving voor de verschillende soorten toetsgroepen kunt u terug vinden op de website van de KNMG. Hierin staan ook de criteria voor AVG.

Accreditatiepunten toetsgroepen 

Als de toetsgroep is geregistreerd en wordt begeleid door een EKC, kunnen voor de toetsgroepbijeenkomsten accreditatiepunten worden gegeven. De formulieren en procedures hiervoor kunt u opvragen bij secretariaatsbureau Meppelink.  De (GAIA) administratie voor de toetsgroep kan grotendeels worden uitbesteed. Hierover zijn afspraken gemaakt met secretariaatsbureau Meppelink. 

Disclosure dia

Het is verplicht om, als organisator van scholing, uw spreker(s) te wijzen op het gebruik van de disclosure dia. Hierbij geeft de spreker inzicht in zijn of haar belangen met de farmaceutische industrie. Deze dia kunt u hier downloaden, (laten) invullen en gebruiken in presentaties.

Logo's:
Recent is er in het overleg tussen ABC1, NHG en LHV  besloten dat er per 1 januari 2024 geen logo’s van de aanbieder/sponsor meer op de slides getoond mogen worden met uit zondering van de disclosure slide en de eerste of laatste slide.  
Toelichting: “Het accreditatieteam alsmede de NHG en LHV is van mening dat gebruik van logo’s (mogelijk) onder reclame valt. Het team acht het niet wenselijk en niet werkbaar om hierin een grijs gebied aan te houden, d.w.z. het ene logo wel toe te staan en het andere niet. In principe vragen wij dus iedere aanbieder om logo’s te verwijderen en enkel te tonen aan het begin en/ of einde van de scholing en eventueel ook op de disclosure dia. Wij verzoeken u daarom de logo’s en namen van ( aanbieder, sponsor……..) op de tussenliggende dia's te verwijderen en in het vervolg hier bedachtzaam op te zijn.”