Klinische commissies ziekenhuizen

Ziekenhuizen organiseren regelmatig refereerbijeenkomsten en cursussen voor huisartsen en specialisten samen. Hiervoor kan accreditatie worden aangevraagd. Als de scholing algemeen van aard is en niet vakinhoudelijk (volgens een bepaald specialisme), kan accreditatie worden aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN). Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, artsen voor verstandelijk gehandicapten, sociaal geneeskundigen én specialisten, kunnen dan accreditatiepunten ontvangen. 

ABAN-criteria 

Algemene scholing en daarmee niet vakinhoudelijk dient aan de ABAN-criteria te voldoen. Als de scholing wel medisch inhoudelijk van aard is, kan accreditatie worden aangevraagd bij het Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1). Scholing dient dan in elk geval aan de criteria te voldoen van het ABC1. Doktersacademie kan accreditatie aanvragen als ook aan de criteria van de Stichting Deskundigheidsbevordering Huisartsen Friesland (SDHF) wordt voldaan. U kunt de noodzakelijke formulieren, de criteria en procedure opvragen bij Doktersacademie:  accreditatie@doktersacademie.nl  Na afloop van de bijeenkomst kunt u het verslag en de ingescande presentielijst mailen naar accreditatie@doktersacademie.nl.

Disclosure dia

Het is verplicht om, als organisator van scholing, uw spreker(s) te wijzen op het gebruik van de disclosure dia. Hierbij geeft de spreker inzicht in zijn of haar belangen met de farmaceutische industrie. Deze dia kunt u hier downloaden, (laten) invullen en gebruiken in presentaties. 
Logo's:
Recent is er in het overleg tussen ABC1, NHG en LHV  besloten dat er per 1 januari 2024 geen logo’s van de aanbieder/sponsor meer op de slides getoond mogen worden met uit zondering van de disclosure slide en de eerste of laatste slide.  
Toelichting: “Het accreditatieteam alsmede de NHG en LHV is van mening dat gebruik van logo’s (mogelijk) onder reclame valt. Het team acht het niet wenselijk en niet werkbaar om hierin een grijs gebied aan te houden, d.w.z. het ene logo wel toe te staan en het andere niet. In principe vragen wij dus iedere aanbieder om logo’s te verwijderen en enkel te tonen aan het begin en/ of einde van de scholing en eventueel ook op de disclosure dia. Wij verzoeken u daarom de logo’s en namen van ( aanbieder, sponsor……..) op de tussenliggende dia's te verwijderen en in het vervolg hier bedachtzaam op te zijn.”